Job Detail

SAP CRM Consultant - Permanent - Poland

Dla naszego presti?owego Klienta, poszukujemy SAP CRM Konsultanta z minimum 2 letnim do?wiadczeniem. Klient zapewnia pakiet relokacyjny!

Opis Stanowiska :

 • Stanowisko: SAP CRM Konsultant
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Umowa o Prac? lub B2B
 • Start: ASAP
 

Zadania

 • Rola konsultanta w projektach wdro?enia, utrzymania i rozwoju systemu SAP CRM
 • Pomoc / wsparcie / realizacja w tworzeniu analiz, specyfikacji, konfiguracji w projektach w SAP CRM
 

Wymagania :

 • Znajomo?? SAP PI
 • Minimum 2 lata do?wiadczenia w obszarze systemu SAP CRM
 • Umiej?tno?ci i wiedza wystarczaj?ca do pracy z zespo?em wewn?trznym IT oraz zespo?em funkcjonalnym CRM/SD jako konsultant funkcjonalny i zadaniowy w obszarze rozwi?za? CRM
 • Znajomo?ci minimum jednego z obszarów SAP CRM: Sprzeda?, Serwis, Marketing
 • Do?wiadczenia w projektach wdro?eniowych o obszarze rozwoju funkcjonalnego
 • Wysokiego poziomu zdolno?ci komunikacyjnych i umiej?tno?ci analitycznego my?lenia
 • Wysokiego poziomu orientacji na wyniki pracy w?asnej oraz zespo?owej
 • Bieg?a znajomosc jezyka polskiego
 

Mile widziane: :

 • Do?wiadczenie zawodowe zwi?zane z wdra?aniem i utrzymaniem systemów integracyjnych
 

Zainteresowane osoby prosz? o przes?anie CV na maila jobs@sniconsulting.net w tytule podaj?c numer referencyjny : PLCRM1610