Job Detail


×

I hereby give consent to SNI sp. z o.o. for processing and use of personal data for the purpose of recruitment process.

SAP PI Consultant - Permanent - Poland

Dla naszego presti?owego Klienta, poszukujemy SAP PI Konsultanta z minimum 2 letnim do?wiadczeniem. Klient zapewnia pakiet relokacyjny!

Opis Stanowiska :

 • Stanowisko: SAP PI Konsultant
 • Lokalizacja: Warszawa
 • Umowa o Prac? lub B2B
 • Start: ASAP
 

Zadania

 • Uzgadnianie rozwi?za? z w?a?cicielami biznesowymi oraz IT w zakresie wdra?anych funkcjonalno?ci na ?rodowiskach integracyjnych
 • Rozwi?zywanie problemów na szynach integracyjnych
 • Opracowanie specyfikacji technicznej
 • Opracowanie dokumentacji
 • Prowadzenie dokumentacji Systemów integracyjnych w powierzonym zakresie
 • Rozwi?zywanie problemów eksploatacyjnych szyn integracyjnych
 • Wspó?praca z innymi administratorami i u?ytkownikami systemów w ramach s?u?b wsparcia eksploatacji
 • Udzia? w projektach wdro?eniowych
 • Tworzenie analizy obiektowej i strukturalnej
 • Bieg?a znajomosc jezyka polskiego
 

Wymagania :

 • Znajomo?? SAP PI
 • Podstawowa znajomo?? metodyki realizacji projektów informatycznych
 • Praktyczna znajomo?? zagadnie? analizy biznesowej
 • Umiej?tno?ci pracy w zespole
 • Zdolno?? analitycznego my?lenia
 • Umiej?tno?? szybkiego zdobywania nowych kompetencji i dzielenia si? wiedz? z innymi
 • Komunikatywno??
 • Znajomo?? j?zyka programowania ABAP lub JAVA
 

Mile widziane: :

 • Do?wiadczenie zawodowe zwi?zane z wdra?aniem i utrzymaniem systemów integracyjnych
 

Zainteresowane osoby prosz? o przes?anie CV na maila jobs@sniconsulting.net w tytule podaj?c numer referencyjny : PLPI1603